Főmenü
Kisebbségi közösségek és többségi társadalom 1. Elméleti- és társadalomtörténeti alapok - előadás
2011. február 13, vasárnap
Kállai Ernő, 20:52
Képgaléria  Nyomtatás  E-mail 

Tematika

Bevezető előadás: fogalom-meghatározások: többség, kisebbség, nép, nemzet, nemzetiség, etnikum, faj, identitás, stb. Jogi-, szociológiai-, kulturális antropológiai elméleti megközelítések.

1. A jövevényektől az államalkotó tényezőig.

A magyarországi kisebbségi közösségek társadalomtörténete a kezdetektől napjainkig 1.: a soknemzetiségűvé váló Magyarország

2. A magyarországi kisebbségi közösségek társadalomtörténete a kezdetektől napjainkig 2.:

nemzeti és nemzetiségi törekvések a polgári korban

3. A magyarországi kisebbségi közösségek társadalomtörténete a kezdetektől napjainkig 3.: cigányok/romák 1.

4. A magyarországi kisebbségi közösségek társadalomtörténete a kezdetektől napjainkig 4.: cigányok/romák 2.

5. A magyarországi kisebbségi közösségek társadalomtörténete a kezdetektől napjainkig 5.: németek, bolgárok, szlovákok és mások

6. A külhoni magyarok. Kisebbségi magyar közösségek a 20. században 1. Trianontól a II. világháborúig

7. A külhoni magyarok. Kisebbségi magyar közösségek a 20. században 2. A XX. század második felétől napjainkig

8. A külhoni magyarok. Kisebbségi magyar közösségek a 20. században 3. Magyar közösségek a nyugati világban.

9. Kisebbségpolitika Magyarországon a rendszerváltozás óta. Társadalmi integráció, szegregáció, diszkrimináció, asszimiláció. A határon túli magyarság.

10. A magyarországi kisebbségi autonómia intézményrendszere és működése.

Civil szervezetek és kisebbségi önkormányzatok. Kisebbségvédelem a nemzetközi jogban és Magyarországon.

11. A többségi társadalmak és kisebbségi közösségek. Megismerés, elfogadás, támogatás, elutasítás. Nyelvi jogok és nyelvhasználat

12. Multikulturális Európa vagy bezárkózó világ? Összegzés és kitekintés a kisebbségi közösségek lehetséges jövőjére, annak alternatíváira

  

Követelmények, a tanegység teljesítésének feltételei:

A kurzus végén a hallgatók kollokvium keretében számot adnak a feldolgozott kötelező irodalomról és az előadásokon elhangzott ismeretekről.

Kötelező irodalom:

Kállai Ernő (szerk.): Bevezetés a magyarországi nemzetiségi közösségek társadalomtörténetébe. E-learning tananyag. (Elérhető a tanszéki honlapról)

 

Bárdi Nándor – Fedinec Csilla – Szarka László (szerk.): Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Budapest: Gondolat Kiadó – MTA Kisebbségkutató Intézet, 2008.

14-59, 74-117, 132-151, 187-199, 204-227, 230-233, 246-277, 296-305, 320-329, 436-445. oldalak

Ajánlott irodalom:

Barta Csilla: A kétnyelvűség alapkérdései. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 1999.

Kovalcsik Katalin (szerk.): Tanulmányok a cigányság társadalmi helyzete és kultúrája köréből Budapest: BTF-IFA-MKM, 2002.

Kállai Ernő – Kovács László (szerk.): Megismerés és elfogadás. Pedagógiai kihívások és roma közösségek a 21. század iskolájában. Budapest: Nyitott Könyvműhely, 2009.

Kemény István (szerk.): A magyarországi romák. Budapest: Press Publika, 2000.

Tantárgyfelelős: Dr. Kállai Ernő tanszékvezető főiskolai tanár

 

Oktatók: Dr. Kállai Ernő tanszékvezető főiskolai tanár, Dr. Kovács László főiskolai docens