Andragógiai és Közművelődési Tanszék

Utolsó módosítás: 2018. szeptember 13.

Rövid képzés- és tanszéktörténet


Egerben 1975-ben kezdődött el a kultúraközvetítő szakemberek képzése. A népművelés szak, mint sok szempontból új és „más" szak, dr. Nagy Andornak, a Neveléstudományi Tanszék akkori vezetőjének kezdeményezésére „tört be" a nagy múltú pedagógusképző intézmény falai közé. Első, és hosszú ideig egyetlen nem tanári szak volt az intézményben. A tanszéki csoportként működő Közművelődési Szakcsoport első vezetőjeként Köpf László lett.

Művelődésszervező szak
A szakindításban szerepet játszó mindkét szakember a Kossuth Lajos Tudományegyetemen Durkó Mátyás által alapított és irányított szaktanszéken tanulta és szívta magába ennek az új értelmiségi pályának sokszor és sokak által vitatott ismeretrendszerét. Ebből is következik, hogy az egri képzés arculatteremtő, pályaképformáló törekvéseiben a „debreceni gyökerek" meghatározó szerepet játszottak. A szak andragógiai irányultságai, a pályakép humán vonatkozású elemeinek előtérbe helyezése, elmélet és gyakorlat optimális arányainak kialakítása, az egri képzés ars poeticájának, képzésfilozófiájának központi szervező elve volt, nemcsak a képzés történetének első időszakában, hanem a későbbiekben is. Eger, mint az észak-magyarországi régió szellemi centruma, történelmi, művelődéstörténeti értékeivel, felsőoktatási múltjával, sok szempontból kedvező, már-már optimális feltételeket tudott biztosítani egy interdiszciplináris jellegű értelmiségképzés megteremtéséhez. A közművelődés akkori intézményeinek és színtereinek gazdagsága a gyakorlati jellegű képzés intézményi feltételeit biztosítani tudta.
A Neveléstudományi Tanszéktől való szervezeti leszakadás 1989-ben következett be, a tanszék neve Közművelődési Tanszék lett, vezetője Hidy Pálné dr. Ezzel párhuzamosan a képzés elnevezése is változott. A művelődésszervező szak nemcsak elnevezésben jelentett változást a népművelés szakhoz képest, hanem sok és lényeges szempontot figyelembe véve, valóban új képzési filozófiára épülő, más tartalmú és struktúrájú szak születését jelezte.
Az V. félévtől kezdődően, hallgatóink három kultúra-közvetítői szakirány közül választhattak:
Film-videokultúra közvetítő szakirány
Ez legrégibb, legnagyobb múltú szakirányunk, amely már a képzés legelső időszakában is meghatározó területét jelentette az egri képzésnek. A főiskolán működő filmkluboknak kezdettől fogva a tanszék oktatói és hallgatói voltak szervezői és bonyolítói. Ez a fajta integrált tanszéki átoktatással, megvalósuló képzés, ezelőtt 10 évvel még meglehetősen formabontó és újszerű kezdeményezésnek számított. Ma ez is egyre inkább jellemző része a felsőoktatási gyakorlatnak. A hallgatóink által készített filmek évek óta a városi televízió sokak által nézett, kedvelt műsorai. A tanszék szakkönyvtára, videotékája, technikai háttere biztosítani tudta a képzés ilyen irányú feltételeit.
Idegenforgalmi és turisztikai szakirány
Természeti adottságai, történelmi, művelődéstörténeti emlékei Egert az ország egyik legkedveltebb idegenforgalmi és turisztikai központjává teszik. A megye és az észak-magyarországi régió életében az idegenforgalom és a turizmus évről évre nagyobb hangsúlyt, feladatot kap. A művelődési és közművelődési intézmények szerep és feladatvállalása az év különböző időszakaiban egyre színesebb és változatosabb. Ezek a tények nemcsak lehetőségként, hanem szinte követelményként fogalmazták meg egy ilyen feladatokra felkészítő speciális kultúraközvetítő szakirány képzési programjának kidolgozását, és elindítását. Mivel Egerben a turizmusnak szinte minden területe „virágzik", a képzés intézményi és személyi feltételeinek biztosítása nem jelentett gondot.
Gyermekszabadidő-szervező szakirány
Eger diákváros 14 általános, 13 középiskolával, és 2 felsőoktatási intézménnyel. Korosztályi feladatokra szakosodva, az ő szabadidős programjaikat szervezi és bonyolítja a Forrás Gyermek-Szabadidőközpont és a Művészetek Háza. Mindkét intézmény országos hírnévre tett szert munkájának színvonalával. A tanárszakos képzés keretei között a főiskolai hallgatókat nem készítik fel a gyerekek szabadidős programjainak, művelődési folyamatainak szervezésére, bonyolítására. Hiányoznak az iskolákból az ilyen felkészültséggel rendelkező tanárok, és sajnos egyre több iskolában nincs hozzáértő, lelkes „gazdája" ezeknek a feladatoknak. A művelődésszervező szak és tanár szak társítása tehát, egy ilyen szakirány kapcsán a lehető legszerencsésebb, egymást tökéletesen kiegészítő szakpárosítás. 

Képzéseink:

KÖZÖSSÉGI-MŰVELŐDÉS TANÁR SZAK (OSZTATLAN KÉPZÉS) (2015-)

A magyarországi felsőoktatás új osztatlan tanárszakjának célja az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszának évfolyamain közösségi művelődés elméleti és a gyakorlati tantárgya-inak tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a köznevelés rendszerének intézményeiben a tanórán kívüli tevékenység szervezésére, a közösségi művelődés pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatainak ellátására, a közművelődésben, a helyi társadalomfejlesztésben kultúraközvetítői, közösségfejlesztői munka végzésére, valamint a tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására képes tanárok képzése.
Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek: Valamennyi közoktatási intézmény, ahol a gyermekek, fiatalok kulturált szabadidő eltöltését biztosítani kívánják, illetve bármely kultúraközvetítő intézmény, közművelődési intézmény, amely gyermekek, fiatalok és minden generáció számára szabadidős, közösségi művelődési lehetőségeket nyújt, emellett lehetőség nyílik civil szervezeteknél, egyházi közösségeknél, integrált közösségi és szolgáltató tereken vagy a kulturális szakigazgatásban is elhelyezkedni.

KÖZÖSSÉGSZERVEZÉS BA (2017-)

Az alapképzési szak célja kulturális, humán, közösségi alapú társadalom- és gazdaságszervező munkát végző szakemberek képzése, akik el tudják látni művelődési, egyházi, civil, vállalkozói és nonprofit szervezetek, állami vagy önkormányzati intézmények, integrált, többfunkciós szervezetek, intézmények működtetését, képesek helyi, közösségi szinten a művelődés, az ifjúság, a felnőttképzés társadalmi és gazdasági helyzetének fejlesztésével összefüggő állami feladatellátást megszervezni, meghatározott intézményszintek esetében azt irányítani.
A közösségszervező szakember a közösségi művelődés, az ifjúságsegítés és a humánfejlesztés területén, településeken, intézményekben, szervezetekben, közösségekben és a közösségi művelődés, az ifjúsági szolgáltatás, valamint a felnőttképzés különböző színterein közvetlen tervező, szervező, értékelő, irányító, illetve animátori, koordinátori munkaköröket, feladatokat lát el. Ebben a feladatkörében együttműködik a feladatát érintő intézményekkel, szervezetekkel, különösen a kultúra, a közoktatás-köznevelés, szociális ellátás, felnőttképzés, helyi gazdaságfejlesztés ágazataiban.

ANDRAGÓGIA ALAPSZAK (KIFUTÓ KÉPZÉS)

A felsőoktatás átalakulása a „bolognai folyamat" rendszerében a képzés átalakulását is hozta. 2004 óta dolgoztak a tanszék munkatársai az új andragógia alapszak (BA) kidolgozásán, amely 2006 szeptemberétől indult, felváltva a művelődésszervező szakot.
Az andragógia három éves alapszak első éve általános bölcsész- és társadalomtudományi ismereteket tartalmaz zömében, második éve az andragógia tudományterületének elméleti és gyakorlati ismereteit, a harmadik éve pedig szakirányos tárgyakat. Főiskolánkon a művelődésszervező és a felnőttképzési szervező specializáció közül választhatnak a hallgatók. (A szak és specializációk részletes bemutatását lásd honlapunk Andragógia rovatában.) A korábbi főiskolai képzésben tanár szakon végzettek, illetve „tanárképes" alapszakon végzett hallgatóink számára lehetőség nyílt Játék- és szabadidő-szervező tanár MA szakon a továbbtanulásra.

JÁTÉK- ÉS SZABADIDŐSZERVEZŐ TANÁR MESTERSZAK (KIFUTÓ KÉPZÉS)

A képzés célja olyan ismeretek közvetítése, készségek és képességek fejlesztése, amelyeknek eredményeként a pedagógusjelölt képes a játék különböző formáit motiváló, személyiségfejlesztő eszközként használni, valamint felmérni a csoport, az emberek igényét, a hely és az időtartam adta lehetőségeket, illetve különböző játék- és szabadidős tevékenységeket kezdeményezni, megszervezni és vezetni.
Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek: valamennyi közoktatási intézmény, ahol a gyermekek, fiatalok kulturált szabadidő eltöltését biztosítani kívánják, a játék széleskörű módszereit kompetenciafejlesztő eszközként használják; illetve bármely kulturális intézmény, amely gyermekek és fiatalok számára szabadidős lehetőségeket nyújt.

KULTURÁLIS MARKETING ÉS PROJEKT CIKLUS MENEDZSMENT

Közművelődési és kulturális területen dolgozó szakemberek számára

A képzés célja:
A moduláris felépítésű képzés célja a hazai közművelődési és kultúraközvetítő intézmények, civil szervezetek, közművelődési tevékenységet ellátó szervezetek, intézmények szakmai munkatársainak kulturális marketing és projektciklus menedzsment ismereteinek a bővítése. A továbbképzés célja a résztvevők elméleti és gyakorlati felkészítése a pályázatírási, a pályázati projektmenedzsment, és a kulturális marketing ismeretek elsajátítására, hasznosítására. A képzés során a résztvevők olyan gyakorlati technikákkal gyarapíthatják tudásukat, melyek révén sikeresen aknázhatják ki a különböző pályázati lehetőségek nyújtotta előnyöket, emellett törekszünk a kulturális szakemberek szemléletének megújítására, a stratégiai gondolkodás elsajátítására, a kulturális pályázati gyakorlat és a szolgáltatásmarketinggel kapcsolatos ismeretek szélesítésére.

 

 


< Vissza