Kiadványok

Utolsó módosítás: 2021. május 05.

A Neveléstudományi Intézet oktatóinak kiadványai

2020:

Zagyváné Szűcs Ida (2020): Pedagógusok szakmai önértékelése. Líceum Kiadó.

A kutatás alapkoncepciója a pedagógusképzés és -továbbképzés egységes szemlélete volt, vagyis egy olyan rendszer kidolgozását tűzték ki célul a szakemberek, amely a pedagógussá válás egész folyamatát lefedi, a pályára való felkészüléstől a pálya befejezéséig (Kotschy, 2011). Eredményeink segítségével mélyebb betekintést kívántunk nyerni a pedagógusok szakmai önértékelésének értelmezésébe nézeteik vizsgálatán keresztül: milyen elvárásoknak kívánnak megfelelni, mekkora ezen elvárásokon belül a külső értékelés által közvetített szakmai kompetenciák és sztenderdjeik súlya, mennyire egységesek a pedagógusok a szakmai önértékelés értelmezésében; ha nem egységesek, akkor melyek a csoportképző tényezők, valamint kijelenthető-e, hogy a szakmai önértékelésnek mint önálló szakmai kompetenciának van létjogosultsága.

A könyv letölthető innen

Orgoványi-Gajdos Judit és Kovács Edina (2020). Tehetséges pedagógus. Nemzeti Tehetség Központ. 

A kötet alapjául szolgáló kutatás a kiemelkedő teljesítményt nyújtó pedagógusok jellemző sajátosságait vizsgálta a hallgatók, az oktatók és a már pályán lévő pedagógusok szemszögéből.

A könyv pdf formátumban letölthető: ide katintva

Ugrai, János és Virág, Irén (szerk.): Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae Tom. XLIII. Sectio Paedagogica: Tanulmányok a neveléstudomány köréből. Líceum Kiadó. 

XLIII. alkalommal jelenik meg a Tanulmányok a neveléstudományok köréből című kötet az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményeinek sorozatában. A tanulmánykötet 13 írást foglal magában, és a korábbi évekhez hasonlóan ez alkalommal is a témák széles horizontját érintik, a már megszokott módon helyet kapnak benne a pedagógiatörténeti, alkalmazott oktatáselméleti, speciális neveléselméleti és szakpedagógiai részdiszciplináris területek, valamint a közművelődés interdiszciplináris témaköre.

A kötet szerzői a Neveléstudományi Intézet munkatársai mellett az egyetemünkön működő kutatócsoportok tagjai, oktatói, a Neveléstudományi Doktori Iskola doktorandusz hallgatói, valamint ezúttal a Somos Lajos Tudományos Diákkör Tehetséggondozó Műhelyének hallgatói.

A könyv pdf fromátumban innen letölthető

Orgoványi-Gajdos Judit (2020): Pedagógiai helyzetetek megoldását segítő módszerek és technikák. Tanulási-tanítási program. Líceum Kiadó. pp. 151.

A szerző a „Pedagógiai helyzetetek megoldását segítő módszerek és technikák" című kötetével jelentős segítséget nyújt a pályakezdő és a már több éve pályán lévő pedagógusoknak. Az elkészült munka nem csak elméleti anyaggal szolgál, hanem konkrét, jól használható technikákat is kínál akár egyéni, akár csoportos alkalmazásra. A kötet külön erénye, hogy egy komplex tanítási-tanulási programot is részletesen bemutat, hiszen ez nagy mértékben hozzájárulhat a köznevelésben és felsőoktatásban dolgozó szakemberek saját gyakorlatához kapcsolódó problémamegoldó folyamat hatékonyságához.

A kötet itt megvásárolható

2019:

Simándi Szilva és Papp Ildikó (2019): Közösségi élet egykor a Berva-völgyben - Emlékképek, közösségek, életképek

Közösségi élet egykor a Berva-völgyben - Emlékképek, közösségek, életképek címmel jelent meg Simándi Szilva és Papp Ildikó új könyve. A részleteket a könyv előaszavából tudhatjuk meg: "2018-ban a „Közösségi művelődés" c. tantárgy keretében arra vállalkoztunk az Eszterházy Károly Egyetem közösségszervezés szakos hallgatóival, hogy a Berva-völgynek – azon belül is prioritást adva az „ötös lakótelepnek" – az egykori közösségi életét, illetve a művelődő kisközösségeit feltérképezzük. A nevezett kurzus többek között ahhoz járult hozzá, hogy egy – kezdetben viszonylag zárt – lakóközösségnek (településrésznek) a közösségi alapú feltáró módszereit a gyakorlatban is megismerjék a hallgatók. Jelen összeállításunkat korlenyomatnak és időutazásnak is tekinthetjük. Bizonyos történetek már csak az idősebb generáció emlékezetében élnek, ezért a hajdani közösségi élet megismeréséhez egyfelől a legélménygazdagabb utat választottuk: a közösségi beszélgetés és a közösségi interjú módszerére építettünk. A kérdéseink a helyi közérzetre, az egyén és a közösség kapcsolatára, a szabadidős és a kulturális életre, illetve a „bervai" identitásra irányultak. Továbbá munkánkban kiegészítésképpen néhány korabeli újságcikket, illetve a Finomszerelvénygyárról és a lakótelepről készült ismertető kiadványokat stb. is felhasználtunk. A kiadványunknak nem célja a gyár (jogelőd, jogutód szervezeteinek) történetének, korszakainak és működésének részletes bemutatása, hiszen arról számos munka (többek között Bereczky szerk. 1971, Bereczky szerk. 1976, Demény-Dittel 2009, Kócza 1981, Kováts és Maróti 2009) született, mindössze néhány olyan momentumot elevenítünk fel, melyek az emberi kapcsolatokhoz és a közösségi élethez kapcsolódtak."

A könyv megtekinthető ezen a linken.

Simándi Szilvia (2019): KÖZÖSSÉGI TANULÁS FELNŐTTKORBAN. Tanulókörök az élethosszig tartó tanulás folyamatában

A könyv megtekinthető ezen a linken.

A könyv az élethosszig tartó tanulás folyamatának tanulóköreit ismerteti. Az írást a szerző mindazoknak - kiemelten a közművelődési szakemberképzésben oktatóknak és hallgatóknak - ajánlja, akik érdeklődnek és nyitottak a közösségi művelődés, a közösségi tanulás iránt.

Ugrai, János és Virág, Irén (szerk.): Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae Tom. XLII. Sectio Paedagogica: Tanulmányok a neveléstudomány köréből. Líceum Kiadó.
A tanulmánykötet közleményei ez alkalommal is a témák széles horizontját érintik, a már megszokott módon helyet kapnak benne a pedagógiatörténeti, alkalmazott oktatáselméleti, speciális neveléselméleti és szakpedagógiai részdiszciplináris területek. A kötet szerzői jelen esetben is a Neveléstudományi Intézet munkatársai mellett az egyetemünkön működő kutatócsoportok tagjai, oktatói, doktorandusz hallgatói. Az első tematikus egységet a neveléstörténeti kutatások képezik, melyek közt a német felvilágosodás, a felekezeti tanítóképzésben folyó énektanítás, a budapesti Református Főgimnázium, az iskolán kívüli népművelés, valamint a magyarországi könyvtárosképzés történeti kontextusai olvashatók. A következő blokk az iskola-és pedagóguskutatások eredményeibe nyújt betekintést az egyes területek színes palettáját megjelenítve az iskolai szocializáció hatékonyságának mérése területén, egy alternatív iskola koncepcióján keresztül, valamint a tanulói státuszhelyzet és az iskolai teljesítmény összefüggésének, a pedagógusok szakmai életútgörbéjének, illetve a mozgásterápiák elérhetőségének elégedettségi mutatói bemutatásával. A harmadik tartalmi fejezet a közművelődéshez kapcsolódó tanulmányoknak ad helyet a jogszabályi változásokat, az értékfeltárást, és az elektronikus könyvtárak alkalmazásainak lehetőségeit érintve. Tanulmánykötetünket a szakmai közönség mellett hallgatóink számára is
ajánljuk. Reméljük, hogy az olvasott írások felkeltik érdeklődésüket és mind tanulmányaikban, mind saját kutatásaik során hasznosítani tudják a bemutatott eredményeket.

A könyv pdf fromátumban innen letölthető

2018:

Ugrai, János és Virág, Irén (szerk.): Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae Tom. XLI. Sectio Paedagogica.: Tanulmányok a neveléstudomány köréből. Líceum Kiadó.

A könyv pdf formátumban innen letölthető.

A tanulmánykötet szerkesztői Dr. Ugrai János és Dr. Virág Irén. A könyv 14 írást közöl. A tanulmányok tematikai összetétele sokrétű, helyet kaptak benne a pedagógiatörténeti, alkalmazott oktatáselméleti, speciális neveléselméleti és szakpedagógiai részdiszciplináris területek. A kötet szerzői a Neveléstudományi Intézet munkatársai mellett az egyetemünkön működő kutatócsoportok tagjai, oktatói, doktorandusz hallgatói. Az első tematikus blokkban a neveléstörténeti kutatások jelennek meg, melyek közt a magyar református énektanítás, a művészeti nevelés, a pécsi társulatok felnőttképzési tevékenysége, a koreai nők oktatása, valamint a tanuláshoz és művelődéshez való jog történeti kontextusai olvashatók. A következő egység a tanári pálya európai gyakorlatába nyújt betekintést finn, holland, német és olasz példák bemutatásán keresztül, mely tanulmányok jelentős része egy korábbi presztízs-és pályanépszerűsítési kutatáshoz kötődik. A harmadik tematikus fejezet alkalmazott kutatások tanulmányainak ad helyet, a könyvtártudomány, a pedagógiai szakszolgálatok, sajátos nevelési igény, felnőttkori tanulás, metodikai elgondolások színes palettáját megjelenítve.

Perjés István, Héjja-Nagy Katalin szerk. (2018): Képzőktől képzőknek I. TANULÁSTÁMOGATÁS A FELSŐOKTATÁSBANOnline mentorálási kézikönyv. Eszterházy Károly Egyetem.

A könyv pdf formátumban innen letölthető.

A közvélekedéssel ellentétben egy online tanulási környezet kialakítása, digitális tananyag fejlesztése, online kurzus elkészítése és oktatásszervezése sem nélkülözheti a pedagógusok közreműködését. Ha máskor olykor el is mulasztjuk, de a fejlesztések során mindenképpen célszerű meghallgatnunk komoly oktatási tapasztalattal rendelkező pedagógusokat, amenynyiben fontos szempontnak tartjuk az oktatás minőségét, a képzés hatékonyságát. Az online tanulási környezetben is lényeges szempont a tanulói sajátosságok figyelembevétele, a tanulási folyamat szabályozása, a tananyag elrendezése és a tanulók tevékenykedtetése. A felkészült pedagógusok fontos szaktudással rendelkezhetnek ezeken a területeken. Ehhez nyújt jelentős segítséget a kiadvány. 

2016:

Simándi Szilvia (2016): Fiatal és felnőtt hallgatók a felsőoktatásban.

A könyv pdf formátumban innen letölthető.

Orgoványi-Gajdos Judit (2016): Teachers' Professional Development on Problem Solving: Theory and Practice for Teachers and Teacher Educators. Sense Publishers.

A kiadvány megtekinthető ezen a linken.

A kötet tanárok és tanárjelöltek számára kínál pedagógiai helyzetekhez kapcsolódó problémamegoldó gondolkodást segítő technikákat egy képzési terv keretében. A könyv első felében a koncepció elméleti hátterével, második részében a probléma észlelésétől annak megoldásáig vezető gyakorlati feladatokkal találkozhat az olvasó. A bemutatott technikák szakmai tapasztalattól és szaktárgytól függetlenül egyaránt segítséget nyújthatnak minden pedagógus számára.

Falus Iván és Orgoványi-Gajdos Judit szerk. (2016): New Aspect in European Teacher Education. Líceum Kiadó.

A könyv pdf formátumban innen letölthető.

New Aspect in European Teacher Education címmel jelent meg az a tanulmánygyűjtemény, mely a 2015. szeptember 7-én, Egerben megrendezésre került International Seminar on Teaching, Teacher Education and Teacher Educators előadásaihoz és poszter bemutatóihoz kapcsolódó legjelentősebb szakmai anyagokat tartalmazza. A prof. Dr. Falus Iván és Orgoványi-Gajdos Judit által szerkesztett kötetben szereplő angol nyelvű tanulmányok a tanárképzés elméleti és gyakorlati aspektusain túl érintik a folyamatos szakmai fejlődés illetve a tanárképzők kompetenciájának kérdésköreit is. A könyv a Líceum Kiadó gondozásában jelent meg.

2014:

Falus Iván szerk. (2014): Felkészülés a pályára, felkészülés az életre. Líceum Kiadó.

A könyv pdf formátumban elérhető innen.

2013:

Virág Irén (2013): A magyar arisztokrácia neveltetése (1790-1848). Líceum Kiadó

A kötet források segítségével mutatja be a magyarországi arisztokrácia neveltetését a 19. század első felében. A könyv megvárásolható: itt, letölthető innen.

Virág, Irén szerk. (2013): Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Nova Series Tom. XL. Sectio Paedagogica. TANULMÁNYOK A NEVELÉSTUDOMÁNY KÖRÉBŐL. Líceum Kiadó.

A könyv pdf formátumban elérhető innen.

A kötetben megjelent kutatások széles tematikai skálát jelenítenek meg. A neveléstörténeti tanulmányok között Virág Irén „Nevelési hagyományok az Elbától nyugatra – a főrangú kastélyok világa" című írása a német főrendi réteg
neveltetési hagyományaiba nyújt betekintést a 18-19. század fordulóján. A kötet másik történeti munkája Mogyorósi Zsolt „A hátrányos helyzetű tanulókról folytatott diskurzus főbb elemei a hatvanas évek Pedagógiai Szemléjében" című tanulmánya pedagógiai szemléletváltás szükségességére mutat rá. Az alkalmazott oktatáselmélet körében Vincze Beatrix „A projektoktatás jelene a kihívások tükrében. A projektmódszer alkalmazásának tapasztalatai a tanárképzésben" című tanulmánya átfogó képet nyújt a projektoktatás elméleti és gyakorlati kérdéseiről. A szakpedagógia területére kalauzol Gaál Gabriella „A környezetpedagógia oktatása az Eszterházy Károly Főiskola Neveléstudományi Tanszékén" című tanulmánya. A speciális neveléselmélet területét Jászi Éva „Gyöngyszem az ékszerdobozban – pedagógushangok az együttnevelésről" című írása képviseli, amelyben a sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelésével kapcsolatos kérdéseket tárgyalja pedagógusi vélemények alapján.

Virág, Irén (2013): A magyar arisztokrácia neveltetése (1790–1848). EKF Líceum Kiadó.

 


< Vissza